حل امتحان الانجليزي تالتة اعدادي ترم ثاني 2024 الاسماعيلية


نستعرض من خلال السطور التالية عبر موقع اخبار ميكس حل امتحان الانجليزي للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الإسماعيلية فتابعونا للنهاية للاطلاع على اجابات أسئلة امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الإسماعيلية.

حل امتحان الانجليزي تالتة اعدادي ترم ثاني 2024 الاسماعيلية

حل محافظة الاسماعيلية انجليزي للصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

حل امتحان الانجليزي تالتة اعدادي ترم ثاني 2024 الاسماعيلية
حل امتحان الانجليزي تالتة اعدادي ترم ثاني 2024 الاسماعيلية
حل امتحان لغة انجليزية الصف الثالث الاعدادى ترم ثانى 2024 محافظة الاسماعيلية
حل امتحان لغة انجليزية الصف الثالث الاعدادى ترم ثانى 2024 محافظة الاسماعيلية

Five Stars
Finish the following dialogue:
١٢. الاسماعيلية
1. I am decorating my house for my birthday party.
2. How old are you?
3. Fifteen years old!
4. When were you born?
Prep 3
(5m/1m each)
5. I am fifteen, too.
Read and complete the text with words from the following list: (4 m/1m each)
1. affected
2. don’t
3. spend
Read the following, then answer the questions:
A. Choose the correct answer from a, b, c or d: 1.6 increase their knowledge
2. have confidence
3. @fruitful
B. Answer the following questions:
4. at
(6 m/1m each)
4. He guides them inside and outside the classrooms. He provides them with all the materials about different subjects. He also trains them……………..
5. The teacher sets examples to his students to follow. He can also solve their problems and be like a father to them.
6. The teacher’s role is very important. His role is inside and outside the classroom.
Choose the correct word from a, b, c or d:
1.6 volunteer
2. @braces
3. @old
4.b un-
5.
stopped working
(3 m/m each)
6. @ disappeared
Complete the sentences with the correct form of the word(s) in brackets:
1. don’t
(5m/1m each)
2. isn’t made
3. was
4. to study
5. has been doing
Write a review of One Hundred and TEN (110) words on:
(7 m)
Ss own answer
järele